Aka: Yang Fu Kui, Yang Lu Chan,

Yang Luchan

Born: 1799 Died: 1872 China
Yang Luchan founded the style of: Yang Taiji Chuan
Guang Ping Yang Tai Chi Chuan

Lineage Tree